Redactiestatuut2019-05-05T11:19:24+00:00
Gekleurde lijnen die door elkaar lopen, wisselend van elkaar afgaan en naar elkaar toegaan. Het is een symbolisering van meningen die soms gelijklopen en soms niet.

Redactiestatuut

Het redactiestatuut regelt de wederzijdse rechten, plichten en samenwerkingsstructuren, tussen de uitgever van seksediversiteit.nl (Stichting NNID, Nederlandse organisatie voor seksediversiteit), de redactie, de hoofdredacteur, de redactieleden en de redactieadviesraad. Het redactiestatuut vormt een geheel met de negen principiële standpunten die de bij seksediversiteit.nl betrokken partijen ondertekent hebben. Alle informatie op seksediversiteit.nl wordt getoetst aan deze kernwaarden.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1. Begrippen

 1. De website
  Het geheel van de domeinnaam seksediversiteit.nl, het gebruikte content beheer systeem, en de content.
 2. Content
  De informatie, in de breedste zin, die is opgeslagen in het content beheer systeem.
 3. Vakgebied
  Een van de deelgebieden die de website bestrijkt.
 4. Uitgever
  De uitgever van seksediversiteit.nl; het bestuur van Stichting NNID.
 5. Redactie
  Besluitvormingsorgaan waarin de hoofdredacteur, de eindredacteur en de redacteuren zitting hebben.
 6. Hoofdredacteur
  De hoofdredacteur van seksediversiteit.nl; de directeur van Stichting NNID.
 7. Eindredacteur
  De eindredacteur van seksediversiteit.nl; de medewerker communicatie van Stichting NNID. De eindredacteur kan worden bijgestaan door andere medewerkers van de Stichting NNID die in voorkomende gevallen (gedeeltelijk) fungeren als eindredacteur.
 8. Redactieleden
  Degenen die bij Stichting NNID redactiewerkzaamheden uitvoeren ten behoeve van seksediversiteit.nl en degenen de door de hoofdredacteur zijn uitgenodigd of aangesteld als (freelance) gastredacteur.
 9. Partners
  Derden die seksediversiteit.nl financieel ondersteunen zodat er extra redactionele capaciteit is voor een bepaald onderwerp.
 10. Contentpartners
  Derden waarmee een structurele samenwerking is overeengekomen, schriftelijk dan wel mondeling, voor het toeleveren van content.
 11. Redactieadviesraad
  Commissie van prominente vertegenwoordigers van de verschillende onderwerpen die op seksediversiteit.nl aan de orde komen, die gevraagd en ongevraagd inhoudelijk advies geven aan de redactie over de te volgen koers. De hoofdredacteur beslist over de uitnodiging tot deelname aan de redactieadviesraad. Partners wordt gevraagd om een voorstel te doen voor een persoon die het onderwerp kan vertegenwoordigen.

2. Doelstelling en identiteit

 1. Dit statuut ligt aan de basis van samenwerkingsovereenkomsten van seksediversiteit.nl met partners. Samenwerkingsovereenkomsten mogen niet met dit statuut in tegenstelling zijn.
 2. Seksediversiteit.nl is een op het Nederlandse taalgebied gerichte website over seksediversiteit. Het doel van de website is tweeledig:
  1. het delen van informatie over seksediversiteit die accuraat, zo mogelijk wetenschappelijk verantwoord, en voor algemeen publiek begrijpelijk en aantrekkelijk is,
  2. het ter beschikking stellen van wetenschappelijk onderbouwde informatie aan personen en organisaties die beroepsmatig betrokken zijn bij het onderwerp seksediversiteit.
 3. Informatie op seksediversiteit.nl is objectief, maar niet zonder visie. De visie is neergelegd in het document Onze waarden, dat integraal deel uitmaakt van het redactiestatuut.

3. Redactionele onafhankelijkheid

 1. De redactie van seksediversiteit.nl werkt volgens de journalistieke beginselen van onafhankelijkheid, betrouwbaarheid en deskundigheid.
 2. De redactie van seksediversiteit.nl verricht haar journalistieke taak zonder beïnvloeding door wie dan ook, noch van buitenaf, noch van binnenuit, anders dan in dit statuut is geregeld.

4. De website

 1. Dit statuut geldt voor de website en voor elk met de website verbonden platform voor elektronische informatie-uitwisseling, inclusief, maar niet beperkt tot, subwebsites, e-mailproducten, nieuwsbrieven en social media.
 2. De identiteit is het geheel van inhoudelijke kenmerken van de site, zoals bepaald onder Doelstelling en identiteit.
 3. Het websiteconcept bestaat uit:
  1. De naam en zijn verschijningsvorm, zijnde titel en logo.
  2. Het contentplan, zijnde de volledige inhoud van de site, teksten en beeldmateriaal, doelgroepbenaderingen, samenwerkingsverbanden, personele invulling, verversingsfrequenties, opmaak en dergelijke.
  3. Het functioneel ontwerp, zijnde de website-vormgeving, content management systeem, navigatiestructuur, technische specificaties en dergelijke.
  4. Het exploitatiemodel, zijnde het geheel aan marketingplannen en financieringsmethoden om de site levensvatbaar te houden zonder afbreuk te doen aan de identiteit en het contentplan.
 4. De doelstelling van de site, en wijziging daarvan, wordt vastgesteld door uitgever. De de hoofdredacteur en de redactie kunnen daarover gevraagd en ongevraagd adviseren.
 5. Titel en logo, en wijzigingen daarin, worden vastgesteld door de hoofdredacteur en de redactie, na inspraak van de uitgever.
 6. Het contentplan, inclusief structurele samenwerkingsovereenkomsten met (content)partners en wijzigingen daarvan, worden vastgesteld door de hoofdredacteur en de redactie. De uitgever sluit met financiële partners een overeenkomst op basis van inhoudelijke afspraken die zijn opgesteld door de hoofdredacteur en de redactie, waarvoor dit statuut de basis vormt .
 7. Kleine aanpassingen in het contentplan, inclusief niet-structurele samenwerkingsovereenkomsten met (content)partners, en het functioneel ontwerp van de website, en wijzigingen daarvan, die geen directe invloed hebben op het inhoudelijk karakter van de website en/of de doelstellingen worden vastgesteld door de hoofdredacteur in samenspraak met de uitgever.
 8. Overeenkomsten van opdracht voor de feitelijke uitvoering van het project worden vastgesteld door de hoofdredacteur, in samenspraak met de eindredacteur en de uitgever.
 9. Het exploitatiemodel, en wijzigingen daarvan, worden vastgesteld door de hoofdredacteur en de uitgever en voorgelegd aan de redactie.

5. Verwijzingen naar andere websites

 1. Seksediversiteit.nl verwijst met ‘links’ naar andere websites met als doel:
  1. te duiden wat de bron van informatie is,
  2. achtergrondinformatie te bieden,
  3. praktische informatie, inclusief medische informatie, te bieden die niet past binnen het contentplan.
 2. De hoofdredacteur en de redactie beslissen naar welke websites wordt verwezen. Daarbij geldt dat
  1. de verwijzing relevant is voor het onderwerp van de webpagina waarop de verwijzing staat,
  2. geen vergoeding wordt ontvangen van sites waarnaar wordt verwezen,
  3. niet wordt verwezen naar informatie die een schending van de autonomie en lichamelijke integriteit van intersekse personen propageert,
  4. lezers worden gewaarschuwd bij verwijzingen naar pagina’s met informatie die als schokkend of ‘triggering’ kan worden beschouwd.
 3. De verwijzingen worden geselecteerd en op geschiktheid beoordeeld als onderdeel van het redactieproces. De uitgever, de hoofdredacteur, en de redactie zijn niet verantwoordelijk voor de informatie op de websites waarnaar wordt verwezen. Dit is omdat zij geen invloed hebben op de inhoud en het redactieproces van de websites waarnaar wordt verwezen.
 4. Dat naar een website wordt verwezen betekent niet dat de uitgever, de hoofdredacteur, of de redactie het eens is met de informatie op de website waarnaar wordt verwezen. Ook is het niet bedoeld als aanbeveling voor diensten en producten die eventueel worden aangeboden op de website waarnaar wordt verwezen.

6. De hoofdredacteur

 1. De hoofdredacteur geeft leiding aan de redactie. Hij coördineert de werkzaamheden en stelt de werkverdeling vast, dit na overleg met de redactie. Hij is verantwoordelijk voor de externe contacten en de lange termijn strategie. Tevens verricht de hoofdredacteur inhoudelijke werkzaamheden voor de website.
 2. De hoofdredacteur is bij uitoefening van zijn taak en functie gebonden aan de uitgangspunten van dit statuut en het contentplan. Hij is verantwoordelijk voor de toepassing hiervan door alle leden van de redactie en kan hen hierop aanspreken.

7. De redactie

 1. De redactie voert haar taak uit binnen de uitgangspunten en het contentplan en het functioneel ontwerp van seksediversiteit.nl,
 2. De redactie bestaat uit de hoofdredacteur, de eindredacteur en de redacteuren die belast zijn met dagelijkse werkzaamheden voor de website of een specifiek onderwerp volgen en verslaan voor seksediversiteit.nl.
 3. De eindredacteur ondersteunt de hoofdredacteur bij het aansturen van de redactie.
 4. Seksediversiteit.nl stelt voor de verschillende onderwerpen gekwalificeerde redacteuren aan om het onderwerp te volgen en redactietaken uit te voeren. In uitzonderingsgevallen stelt een partner zelf een gekwalificeerde schrijvende gastredacteur aan. Dit gebeurt altijd in overleg met de hoofdredacteur. Deze redacteuren maken voor de duur van de werkzaamheden deel uit van de redactie en hun werkzaamheden vallen ook onder dit redactiestatuut. Het aantal en de kwaliteit van de redacteuren dient zodanig te zijn dat de taken naar behoren kunnen worden uitgevoerd. De taken van de afzonderlijke redacteuren zijn omschreven in het content plan.
 5. De hoofdredacteur geeft leiding aan de redactievergadering. Hij coördineert de werkzaamheden en stelt de werkverdeling vast, zulks na goed overleg met de redactie.
 6. De redactie vergadert zo vaak als voor een goed functioneren noodzakelijk is. Van elke vergadering wordt verslag gelegd. Op verzoek van twee of meer vaste redactieleden kan een extra redactievergadering worden gehouden.
 7. Te nemen besluiten aangaande dit statuut, wijzigingen in de doelstelling van de site of andere zaken die de inhoudelijke koers van de site bepalen, worden minimaal drie dagen vooraf aan de redactievergadering aangekondigd. Alle leden van de redactie hebben één stem. Redacteuren kunnen vooraf een ander lid van de vergadering machtigen voor hen te stemmen. Besluiten worden genomen bij meerderheid van de aanwezige stemmen.
 8. Benoeming of ontslag wegens journalistiek-inhoudelijke of kwalitatieve redenen van redacteuren/redactiemedewerkers geschiedt door de uitgever op voordracht van de hoofdredacteur na diens overleg met de overige redactieleden.
 9. Bij ernstig verschil van mening tussen de hoofdredacteur en een of meer redactieleden over personele aspecten beslist de uitgever gehoord de partijen.
 10. Bij ernstig verschil van mening tussen de hoofdredacteur en een of meer redactieleden over redactionele zaken, kan de kwestie voor advies worden voorgelegd aan de rest van de redactie en de uitgever. Mede gehoord deze eventuele adviezen beslist de hoofdredacteur.
 11. In geval van een geschil tussen hoofdredacteur en uitgever kan de eerste de redactie vragen hem te adviseren en desgewenst een delegatie laten vergezellen in het overleg met de uitgever.

8. De uitgever

 1. De uitgever besluit nooit zonder overleg met de hoofdredacteur over zaken waarvan hij weet of kan vermoeden dat de beslissingen rechtstreeks of zijdelings invloed van belang kunnen hebben op het redactionele beleid.
 2. De uitgever laat de hoofdredacteur regelmatig, zonodig vertrouwelijk, kennisnemen van gegevens en bescheiden, die relevant zijn voor het exploitatieresultaat en de uitoefening van de taken van de hoofdredacteur. De hoofdredacteur kan zich in het overleg met de uitgever laten bijstaan door een lid van de redactie.

9. De redactieadviesraad

 1. De redactieadviesraad geeft, gevraagd en ongevraagd, inhoudelijk advies geven aan de redactie over de te volgen koers. De redactie laat altijd weten in hoeverre dit advies opgevolgd wordt en op welke manier.
 2. De redactieadviesraad bestaat uit prominente vertegenwoordigers van de verschillende onderwerpen die op seksediversiteit aan bod komen. Partners wordt gevraagd om een voorstel te doen voor de persoon die een onderwerp kan vertegenwoordigen. Lid worden van de redactieadviesraad gebeurt op uitnodiging van de hoofdredacteur.

10. Slotbepalingen

 1. Geschillen die uit dit statuut voortvloeien zullen in overeenstemming met het toepasselijk recht worden opgelost.
Zwarte lijnen die door elkaar lopen, wisselend van elkaar afgaan en naar elkaar toegaan. Het is een symbolisering van meningen die soms gelijklopen en soms niet.

Onze waarden

Informatie op deze website is objectief, maar niet zonder een visie. De redactie en de partners1Volgens artikel 1 van het redactiestatuut: derden die seksediversiteit.nl financieel ondersteunen zodat er extra redactionele capaciteit is voor een bepaald onderwerp., staan pal voor een negental waarden. De informatie op seksediversiteit.nl mag niet strijdig zijn met het redactiestatuut en de hier genoemde waarden.

Seksediversiteit is een mensenrechtenzaak

Seksediversiteit is onlosmakelijk verbonden met mensenrechten.2Mensenrechten omvatten culturele, sociale, economische, burgerlijke, en politieke rechten, inclusief het recht op gelijkheid, vrijheid van discriminatie, integriteit van het lichaam, het recht op zelfbeschikking, het recht op informatie, het recht op familieleven, het recht op bescherming tegen foltering en andere wrede, onmenselijke en onterende behandeling of bestraffing, en het recht op het genieten van de hoogst haalbare standaard van lichamelijke en geestelijke gezondheid. Deze rechten zijn vastgelegd in internationale verdragen die de Nederlandse staat heeft ondertekend en geratificeerd. Mensenrechten zijn universeel, onvervreembaar, ondeelbaar, van elkaar afhankelijk en met elkaar verweven.
Een ‘normaliserende’ non-consensuele medische behandeling van seksediverse mensen is een ernstige schending van de mensenrechten.

Seksediversiteit is geen medisch probleem

Seksediversiteit is geen ‘medisch probleem’ of een ‘psycho-sociale noodsituatie’.3Dit wil niet zeggen dat gezondheidszorg overbodig is. Sommige vormen van seksediversiteit kunnen samengaan met ernstige, soms zelfs levensbedreigende, gezondheidsproblemen. Een ‘normaliserende’, uitstelbare, en non-consensuele medische behandeling van seksediverse mensen is onverenigbaar met een goede gezondheidszorg.

Seksediversiteit staat niet op zichzelf

Stigma en taboe rondom seksediversiteit worden beïnvloed door zes discoursen: binaire genderopposities, voortplantingsimperatief, heteronormativiteit, homofobie, coïtale imperatief en de geneesbaarheid van intersekse(van Heesch 2015). Deze discoursen zijn niet exclusief voor seksediversiteit en daarom gaat de emancipatie van seksediverse mensen de hele maatschappij aan.

Sekse is een spectrum

Sekse is, net als gender, een spectrum met een eindeloos aantal variaties. Mensen kunnen zich presenteren als man, vrouw, of non-binair, maar dat wil niet zeggen dat er slechts twee (M/V) of drie (M/V/X) variaties bestaan.

Recht op zichtbaarheid is geen plicht

Opkomen voor seksediversiteit betekent niet dat alle seksediverse mensen zichtbaar moeten zijn: het recht op zichtbaarheid verplicht niemand tot een coming-out. Uit privacyoverwegingen kunnen seksediverse mensen besluiten informatie niet publiekelijk te delen. Maar dat betekent niet dat zij hun (mensen)rechten opgeven. Seksediverse mensen moeten zichtbaar kunnen zijn, zonder angst voor stigmatisering, stereotypering, en discriminatie.

Seksediversiteit is intersectioneel

Sekse is de meest voor de hand liggende discriminatiegrond waar seksediverse mensen mee te maken krijgen. Maar tegelijk wordt de emancipatie van seksediverse mensen verder beperkt door andere vormen van ongelijkheid en discriminatie, bijvoorbeeld op grond van gender, religie, culturele of etnische achtergrond, gezondheid, lichamelijke beperking, en armoede. Deze intersectionaliteit versterkt het stigma van seksediversiteit.

Man en vrouw zijn sociale constructies

Onder de noemer geslachtskenmerken is seksediversiteit een onderdeel van de inclusieve troika seksuele orientatie, genderidentiteit &-expressie, en geslachtskenmerken – in het Engels Sexual Orientation, Gender Identity & Expression, and Sex Characteristics (SOGIESC). De drie elementen zijn gebaseerd op verschillende aspecten van de sociale constructies van man en vrouw. Stereotypering in termen van man(nelijkheid) en vrouw(elijkheid) is nauw verweven met misogynie, homofobie, transfobie, en interfobie, en beperkt seksediverse personen in hun keuzevrijheid. Het bestrijden van stereotypering en het bevorderen van ruimte voor diversiteit op het gebied van seksuele oriëntatie, geslachtsidentiteit & -expressie, en geslachtskenmerken zijn daarom van belang voor de emancipatie van seksediverse mensen.

Solidair met andere gemarginaliseerde groepen

Wij erkennen het belang van diversiteit in de samenleving. In het streven naar emancipatie en gelijke rechten zijn wij solidair met andere gemarginaliseerde groepen. Waar mogelijk wordt met deze groepen samengewerkt.

Nothing about us without us

Redactie en auteurs van seksediversiteit.nl luisteren zowel formeel (via de redactieadviesraad) als informeel (door persoonlijke contacten met seksediverse personen) naar wat leeft onder seksediverse personen en groepen. In overleg bepalen zij de inhoud van seksediversiteit.nl. De standpunten zoals vastgelegd in de Openbare Verklaring van het Derde Internationale Intersekse Forum (ook bekend als de Malta Statement) dienen daarbij als richtlijn.

Gekleurde lijnen die door elkaar lopen, wisselend van elkaar afgaan en naar elkaar toegaan. Het is een symbolisering van meningen die soms gelijklopen en soms niet.

Beeld: iStock/Lubushka

Meer lezen…

Wil je meer lezen over het redactieproces van seksediversiteit.nl? Dan zijn onderstaande artikelen misschien ook interessant!

Seksediversiteit.nl…

 • is objectief, maar niet zonder visie,
 • is een vrij toegankelijke publicatie met een onafhankelijke redactie,
 • deelt informatie over seksediversiteit die accuraat, zo mogelijk wetenschappelijk verantwoord, en voor algemeen publiek begrijpelijk en aantrekkelijk is, en
 • stelt wetenschappelijk onderbouwde informatie ter beschikking aan personen en organisaties die beroepsmatig betrokken zijn bij het onderwerp seksediversiteit.

Structuur van seksediversiteit.nl

Seksediversiteit.nl biedt informatie gelaagd aan. Dat betekent dat informatie op verschillende niveaus wordt aangeboden om te voorkomen dat een bezoeker te veel of te weinig informatie tegelijk krijgt aangeboden. Dat gebeurt door een onderscheid te maken tussen de verschillende soorten pagina's, maar ook door op de pagina's zelf niet alle informatie tegelijk aan te bieden.

Extended search

Oorspronkelijke, Engelstalige, versie van de Malta Statement. Deze verklaring is door 30 internationale intersekseorganisaties opgesteld tijdens het Derde Internationale Intersekse Forum dat tussen 29 november en 1 december 2013 plaatsvond in Valletta, Malta.

Redactiestatuut

Het redactiestatuut regelt de wederzijdse rechten, plichten en samenwerkingsstructuren, tussen de uitgever van seksediversiteit.nl (Stichting NNID, Nederlandse organisatie voor seksediversiteit), de redactie, de hoofdredacteur, de redactieleden en de redactieadviesraad.

Copyright

NNID Foundation is the publisher of the website intersexrights.org and is, unless otherwise stated, also the copyright owner. Links to intersexrights.org are always allowed.

Privacy

Dit reglement regelt de privacy-rechten van iedereen die de website seksediversiteit.nl bezoekt.

Go to Top