Gekleurde lijnen die door elkaar lopen, wisselend van elkaar afgaan en naar elkaar toegaan. Het is een symbolisering van meningen die soms gelijklopen en soms niet.

Beeld: fotograaf onbekend

Verklaring van Malta

Tussen 29 november en 1 december 2013 vond, ondersteund door ILGA en ILGA-Europe, het Derde Internationale Intersex Forum, plaats in Valletta, Malta. Dit evenement bracht 34 activisten bijeen die 30 intersekseorganisaties uit alle continenten vertegenwoordigden.

Preambule:

Wij bevestigen dat intersekse mensen echt zijn, en dat wij in alle regio’s en alle landen van de wereld bestaan. Daarom moeten intersekse mensen worden gesteund om de drijvende kracht te zijn achter sociale, politieke en wetgevende veranderingen die hen aangaan.

We herbevestigen de beginselen van het Eerste and Tweede Internationale Intersekse Forum en verruimen de eisen die erop gericht zijn een einde te maken aan de discriminatie van intersekse mensen en het recht op lichamelijke integriteit, fysieke autonomie en zelfbeschikking te waarborgen.

Eisen:

 • Beëindiging van verminkende en ‘normaliserende’ praktijken zoals genitale chirurgie, psychologische en andere medische behandelingen door middel van wetgeving en andere middelen. Intersekse mensen moeten gesterkt worden zelf beslissingen te nemen die van invloed zijn op hun lichamelijke integriteit, fysieke autonomie en zelfbeschikking.
 • Beëindiging van preïmplantatie genetische diagnostiek, prenatale screening en behandeling, en selectieve abortus van intersekse foetussen.
 • Beëindiging van infanticide en moord op intersekse mensen.
 • Beëindiging van de niet-consensuele sterilisatie van intersekse mensen.
 • Depathologisering van variaties in geslachtskenmerken in medische richtlijnen, protocollen en classificaties, zoals de internationale classificatie van ziekten (ICD) van de Wereldgezondheidsorganisatie.
 • Registratie van intersekse kinderen als vrouwen of mannen, met het besef dat als zij opgroeien zij zich net als alle mensen kunnen identificeren met een andere sekse of gender.
 • Verzekeren dat sekse- of genderclassificaties op verzoek van de betrokken personen via een eenvoudige administratieve procedure kunnen worden gewijzigd. Alle volwassenen en bekwame minderjarigen moeten kunnen kiezen tussen vrouw (V), Man (M), non-binair, of meervoudige opties. In de toekomst moet sekse of gender, net zoals ras of religie, voor niemand een categorie op geboorteakten of identificatiedocumenten moeten zijn.
 • Bevorderen van bewustwording rond intersekse kwesties en de rechten van intersekse mensen in de samenleving in het algemeen.
 • Creëren en faciliteren van ondersteunende, veilige en vierende omgevingen voor intersekse mensen, hun families en omgeving.
 • Verzekeren dat intersekse mensen recht hebben op volledige informatie en toegang tot hun eigen medische dossiers en geschiedenis.
 • Verzekeren dat alle professionals en zorgverleners die een specifieke rol spelen in het welzijn van intersekse mensen voldoende opgeleid zijn om kwalitatief goede diensten te verlenen.
 • Op passende wijze erkenning bieden van het leed en de onrechtvaardigheid die intersekse mensen in het verleden hebben ondergaan, en zorgen voor adequate verhaalsmogelijkheden, genoegdoening, schadevergoeding, toegang tot de rechtspraak en het recht op waarheid.
 • Opstellen van intersekse antidiscriminatiewetgeving in aanvulling op andere gronden, en het waarborgen van bescherming tegen intersectionele discriminatie.
 • Verzekeren dat alle mensenrechten en burgerrechten voor intersekse mensen worden gewaarborgd, met inbegrip van het recht om te trouwen en een gezin te stichten.
 • Verzekeren dat intersekse mensen in staat zijn om op alle niveaus deel te nemen aan competitiesport, in overeenstemming met hun wettelijke geslacht. Intersekse atleten die vernederd of ontdaan zijn van hun titels moeten worden gecompenseerd en in ere worden hersteld.
 • Erkenning dat medicalisering en stigmatisering van intersekse mensen leiden tot ernstige trauma’s en geestelijke gezondheidsproblemen.
 • Teneinde de lichamelijke integriteit en het welzijn van intersekse mensen te waarborgen, dat (indien zelfvereist) gedurende hun hele leven zelfstandige, niet-pathologiserende psycho-sociale hulp en peer support beschikbaar is, ook voor ouders en/of zorgverleners.

In het licht van het bovenstaande doet het Forum een beroep op:

 1. Internationale, regionale en nationale mensenrechteninstellingen om in hun werk rekening te houden met interseksekwesties en deze zichtbaar te maken.
 2. Nationale regeringen om de door het Intersex Forum geuite bezorgdheid weg te nemen en passende oplossingen te vinden in directe samenwerking met interseksevertegenwoordigers en -organisaties.
 3. Media-agentschappen en -bronnen om het recht op privacy, waardigheid, correcte en ethische representatie van intersekse mensen te waarborgen.
 4. Financiers om met intersekseorganisaties in gesprek te gaan en hen te ondersteunen in de strijd voor zichtbaarheid, hun capaciteit te vergroten, kennis op te bouwen en hun mensenrechten te bevestigen.
 5. Mensenrechtenorganisaties om bijdragen aan het bouwen van bruggen met intersekseorganisaties en een basis leggen voor wederzijdse steun. Dit moet gebeuren in een geest van samenwerking en niemand mag interseksekwesties instrumentaliseren als middel voor andere doeleinden.
Klik hier voor de oorspronkelijke, Engelstalige tekst.